1 of 16
Youth Hotel

Gosha Rubchinskiy 'Youth Hotel'. Courtesy of IDEA Books

Gosha Rubchinskiy 'Youth Hotel'. Courtesy of IDEA Books

Gosha Rubchinskiy 'Youth Hotel'. Courtesy of IDEA Books

Gosha Rubchinskiy 'Youth Hotel'. Courtesy of IDEA Books

Gosha Rubchinskiy 'Youth Hotel'. Courtesy of IDEA Books

Gosha Rubchinskiy 'Youth Hotel'. Courtesy of IDEA Books

Gosha Rubchinskiy 'Youth Hotel'. Courtesy of IDEA Books